Over de site

De Site is een trefpunt

‘De Site is een trefpunt waar alle bewoners, verschillende bevolkingsgroepen, nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Zo’n trefpunt creëer je niet alleen door de nodige infrastructuur (o.a. 3000 m² stadsakker, minimoestuinen, polyvalent sportterrein, containers als werf- en werkplaats, etc.) te voorzien, maar ook door inhoudelijke projecten (buurtgebonden en buurtoverstijgend) te ontwikkelen’. 

‘Om het project maximale slaagkansen te geven en om de resultaten en effecten zo duurzaam mogelijk te verankeren in de wijk en in de bestaande (of toekomstige) buurtorganisaties en –werkingen, is een draagplatform in de wijk en op het niveau van de stad noodzakelijk. Het project is echter weinig zinvol zonder brede participatie van buurtbewoners en –gebruikers. Het participatief draagvlak voor De Site wordt gelaagd opgebouwd. Tussen de verschillende lagen wordt gezocht naar een maximale wisselwerking en dwarsverbanden. Op die manier worden ook verschillende soorten expertise, kennis en ervaring (professionelen, vrijwilligers, bewoners, gebruikers, werkers) met elkaar verbonden. Hierdoor kan een basis groeien voor het ontwikkelen van mede-eigenaarschap en coproductie’

Samenlevingsopbouw Gent trekt De Site

Samenlevingsopbouw Gent biedt deskundige en onafhankelijke ondersteuning aan bevolkingsgroepen in hun participatie aan de samenleving, in het bijzonder aan maatschappelijk kwetsbare groepen. Samenlevingsopbouw Gent komt samen met hen op, voor het verwerven van hun basisrechten én ontwikkelt samen met hen oplossingen voor collectieve problemen. Het mobiliseert daartoe alle betrokkenen. Dat alles in het perspectief van een duurzame samenleving. Hierbij zet Samenlevingsopbouw Gent vzw in op drie maatschappelijke kerntaken:

  • het ondersteunen van doelgroepen
  • het ontwikkelen van vernieuwende oplossingen op maat van een aandachtsgebied
  • het bewerkstelligen van structurele maatregelen

Werken op De Site is werken aan een leefbare omgeving

In aandachtsgebieden wil een project a la De Site de voorwaarden scheppen voor een aangename, veilige, duurzame en solidaire woon- en leefomgeving. Hierbij wordt rekening gehouden met belangentegenstellingen die spelen tussen mensen en wordt ingezet op het aspect van 'sociale stijging' ipv 'sociale mix'.
In het werken aan een 'leefbare omgeving' onderscheiden we een fysieke en een sociale dimensie. De fysieke dimensie verwijst naar de materiële aspecten van de woon- en leefomgeving (infrastructuur, inrichting, milieu, …), terwijl de sociale dimensie verwijst naar het leefklimaat - in brede zin - van een woon- en leefgebied (samenleven, lokale diensten en voorzieningen, veiligheid, …)

Een participatieve aanpak

De civiele participatie, vooral op buurtniveau, vormt naar onze mening een wezenlijke
factor voor een blijvende verbetering van het stedelijk woon- en leefklimaat. Deze betrokkenheid impliceert immers dat bewoners zich inzetten voor het onderhoud en de bescherming van hun woonomgeving. Een laag niveau van civiele participatie vormt in deze conceptie een belangrijke oorzaak van stedelijk verval. Naarmate mensen meer het gevoel hebben dat ze deelhebben aan hun woonomgeving, kunnen zij aangesproken worden om deel te nemen aan de organisatie van de woonomgeving. Het deel-hebben kan men stimuleren door bewoners een rol te geven in de open ruimte, door er samen met hen activiteiten en projecten te organiseren. Een “tijdelijke invulling” zoals De Site creërt op zijn beurt als het ware een link met het toekomstige woonproject, Tondelier, dat zal gerealisseerd worden op die zelfde plek. Er ontstaat een binding met een fysieke plaats waar later ook structureel op kan door gewerkt worden.

 

Lavagraphics